fala
Hero image

UDOSTĘPNIANIE LOGO

UDOSTĘPNIANIE LOGO

UDOSTĘPNIANIE LOGO

Wykorzystanie znaku do celów niekomercyjnych

ZASADY WYKORZYSTANIA 

Wykorzystywanie znaków towarowych Kołobrzegu do celów niekomercyjnych wymaga uzyskania stosownej zgody w postaci licencji lub sublicencji.

Aby móc nieodpłatnie wykorzystywać znaki towarowe miasta do celów niekomercyjnych, (np.: w związku z organizowaniem wydarzeń artystycznych, sportowych, koncertów, spektakli czy kampanii społecznych itp., także tych, wyróżnionych Mecenatem Miasta lub Patronatem Prezydenta Kołobrzegu) należy złożyć pisemny wniosek.

Wniosek w sprawie uzyskania zgody powinien określać proponowany sposób, okres i miejsce oraz projekt graficzny używania logo.

Wniosek należy złożyć w sekretariacie RCK im. Z. Herberta, drogą pocztową na adres: RCK ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg lub drogą elektroniczną poprzez e-mail: promocja@rck.kolobrzeg.eu.

Co ważne, wniosek musi złożyć także podmiot, który organizuje wydarzenie przy wsparciu Urzędu Miasta (umowa sponsorska, umowa promocyjna itp) i jest umownie zobowiązany do umieszczenia znaków towarowych Kołobrzegu w materiałach promujących wydarzenie.

We wniosku należy podać dane identyfikujące wnioskodawcę, opisać wydarzenie, oraz rodzaj współpracy. W dokumencie należy zaznaczyć także rodzaje promocji przedsięwzięcia przy użyciu znaków towarowych miasta.

Załącznikiem do wniosku powinny być wizualizacje graficzne, przedstawiające sposób użycia logotypów. Po przekazaniu logotypu wnioskodawca jest zobowiązany przekazać do akceptacji każdorazowo projekt oznakowany otrzymanym logotypem miasta.

ROZPATRZENIE WNIOSKU

Wniosek zostanie rozpatrzony w ciągu 14 dni od daty złożenia kompletu dokumentów.

O odmowie albo wyrażeniu zgody poinformujemy na piśmie, przesłanym na adres podany we wniosku. Odmowa zgody zostanie pisemnie uzasadniona. Więcej informacji na temat zasad używania znaków towarowych identyfikujących Miasto Kołobrzeg można uzyskać pod adresem e-mail: promocja@rck.kolobrzeg.eu.

Udostępnianie znaków towarowych identyfikujących Miasto Kołobrzeg do celów niekomercyjnych jest nieodpłatne.

Wzór wniosku na udzielenie licencji wykorzystywania logo Miasta tutaj